ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ LOCAL MARKET

 

Α. Η «εταιρεία» έχει αναπτύξει το λογισμικό για την εφαρμογή PROothisi Local Market, μέσω της οποίας το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών της έχουν τη δυνατότητα προβολής και προώθησης, τόσο στοιχείων της επιχείρησής τους όσο και προσφορών που πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια της συνδρομής τους. Οι προβολές αυτές θα γίνονται στα μέσα που κάθε φορά θα είναι ανεπτυγμένα και εγκατεστημένα στα όρια της τοπικής αγοράς. Τέτοια μέσα δύναται να είναι:

  • Mobile μέσω progressive web app ή mobile app
  • Συσκευές τηλεόρασης συνδεδεμένες online με το διαδίκτυο, μέσω ειδικού εξοπλισμού (Master Box)
  • Ledboards
  • Website
  • Social network

Οι προβολές αφορούν σε: οπτικοακουστικό υλικό σε μία ή περισσότερες οθόνες τηλεόρασης, εσωτερικά ή εξωτερικά του χώρου της επιχείρησης / καταστήματος / επαγγελματικού χώρου του «πελάτη», ή άλλο κοινόχρηστο χώρο.
Τα παραπάνω μέσα θα καθορίζονται και θα αναπτύσσονται κάθε φορά μετά από συμφωνία της εταιρείας και του φορέα διαχείρισης του PROothisi Local Market.
Με την παρούσα σύμβαση ο «πελάτης» αναθέτει στην «εταιρεία» και αυτή αναλαμβάνει την online σύνδεση του Facebook Page της επιχείρησης στο κεντρικό σύστημα του PROothisi Local Market καθώς και τη φιλοξενία και συντήρηση των αναρτήσεων που προέρχονται από το συμφωνηθέν Facebook page (αυτό ονομάζεται «ΡΟΗ»), με σκοπό την προβολή και προώθησή της στα μέσα που χρησιμοποιούνται στην περιοχή της επιχείρησης με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η «εταιρεία» αναλαμβάνει να συνδέσει τα στοιχεία από το Facebook page ή αυτά που αποστέλει η επιχείρηση στις βάσεις δεδομένων της, να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες συνδέσεις του Facebook page της επιχείρησης με το κεντρικό σύστημα του PROothisi Local Market και να συντηρεί τις προβολές που προέρχονται από τις αναρτήσεις της επιχείρησης στα μέσα που κάθε φορά διαθέτει το PROothisi Local Market.
H σύνδεση και προβολή του παραγόμενου περιεχόμενου, «ΡΟΗ» είναι προορισμένη να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αναπαραγωγή στα μέσα τα οποία κάθε φορά διαθέτει το PROothisi Local Market.
Η «εταιρεία» είναι υπεύθυνη για το λογισμικό software, καθώς και την καλή λειτουργία του.
Η «εταιρεία» δηλώνει ρητώς ότι διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, επιστημονική γνώση και ικανότητα για την παροχή των συμφωνηθεισών εργασιών και ότι εάν χρησιμοποιήσει οιονδήποτε συνεργάτη, αυτός επίσης θα διαθέτει ανάλογη εμπειρία και ικανότητα (π.χ. εγκατάσταση).

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

Ο «πελάτης» αποδέχεται με το παρόν συμφωνητικό πως παρέχει άμεσα άδεια έγκρισης του υλικού, που θα αποστείλει στην «εταιρεία» για την εκπλήρωση της παρούσας σύμβασης και βεβαιώνει ότι το υλικό αυτό δεν είναι προϊόν υποκλοπής, δεν αποτελεί αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, δε θίγει προσωπικά δεδομένα τρίτων. Ο «πελάτης» υποχρεούται να παράσχει την απαιτούμενη άδεια σε Facebook profile που η «εταιρεία» θα του υποδείξει, προκειμένου η «εταιρεία» να αποκτήσει ικανότητα διαχειριστή στο συνδεμένο με το κεντρικό σύστημα του PROothisi Local Market Facebook page του. Ο «πελάτης» συμφωνεί με το δικαίωμα της «εταιρείας» να κοινοποιεί στο συνδεδεμένο με το κεντρικό σύστημα της «εταιρείας» Facebook Page του, διαφημιστικό περιεχόμενo που αφορά την εφαρμογή Local Market με σκοπό την προώθηση και τη διάδοσή της στο καταναλωτικό κοινό. Οι αναρτήσεις αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις δυο ανά μήνα.
Ο «πελάτης» στην περίπτωση που επιλέξει να αναπτύξει το PROothisi Local Market in store, υποχρεούται να παρέχει καλώδιο ρεύματος και ενσύρματη σύνδεση στο ίντερνετ ταχύτητας τουλάχιστον 8Mbps, στο σημείο τοποθέτησης της τηλεόρασης.
Για την in-store υπηρεσία, σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο ο «πελάτης» δεν έχει την απαιτούμενη σύνδεση ίντερνετ δε θα μπορεί να έχει καμία αξίωση από την «εταιρεία» για διακοπή της υπηρεσίας που του παρέχεται, εφόσον αυτή ούτως ή άλλως θα συνεχίσει να αναπαράγεται χωρίς τις αναβαθμίσεις – αλλαγές, που γίνονται μέσω διαδικτύου.
Ακόμη όμως και να μην συνεχίσει λόγω τεχνικού προβλήματος η αναπαραγωγή, η «εταιρεία» δεν είναι υποχρεωμένη να αποστείλει συνεργάτη προς επίλυση του προβλήματος, εφόσον η έλλειψη του διαδικτύου καθιστά αδύνατη την απομακρυσμένη εκτίμηση ή και επισκευή.

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος, ο «πελάτης» υποχρεούται να αποστείλει με οιονδήποτε έγγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο στην εταιρεία υλικό και οδηγίες για την «POH» εντός μίας (1) εβδομάδας, παρέχοντας συγχρόνως έγκριση επεξεργασίας – χρήσης του υλικού.
Ρητά συμφωνείται περαιτέρω, ότι η συμφωνηθείσα εργασία θα παραδίδεται στον «πελάτη» εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την εκ μέρους της «εταιρείας» παραλαβή του υλικού, που θα αποστέλλει εγγράφως ο «πελάτης». Με την παράδοση της εργασίας και την εγκατάσταση του λογισμικού στη συσκευή Master Box, η «εταιρεία» θα παρέχει στον «πελάτη» οδηγίες χρήσης και τεχνική υποστήριξη.
Ρητά συμφωνείται ότι ο «πελάτης» έχει δικαίωμα να δημιουργεί και να ανεβάζει υλικό μέσω της συσκευής Μaster Box. Ρητά συμφωνείται ότι η «εταιρεία» δε φέρει ουδεμία ευθύνη για το υλικό που ανεβάζει ο πελάτης μέσω του εγκατεστημένου λογισμικού στην συσκευή «Master Box».

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται ετήσια, αρχόμενη με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού και λήγουσα την αντίστοιχη ημέρα του επόμενου έτους.

Στ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ *

*Αφορά στην ανάπτυξη του συστήματος PROothisi Local Market in store, με την εγκατάσταση τερματικής συσκευής Master Box στο χώρο της επιχείρησης.
Η «εταιρεία» παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του εγκατεστημένου λογισμικού για ένα (1) έτος.
Όσον αφορά στη συσκευή Master Box, η εταιρεία παρέχει εγγύηση δωρεάν αντικατάστασης για το πρώτο (1ο) έτος.
H εγγύηση της συσκευής Master Box δεν περιλαμβάνει φθορές λόγω κακής χρήσης. Τέτοιες φθορές μπορεί να προκληθούν από νερό, πτώσεις, υπερτάσεις του δικτύου ρεύματος, τοποθέτηση της συσκευής Master Box πάνω ή δίπλα σε θερμαντικά σώματα, αφαίρεση καλωδίων, κακόβουλη ή υπαίτια ζημιά στην συσκευή Master Box κ.α.
Τα έξοδα αποστολής της συσκευής Master Box, είτε καλύπτεται από την εγγύηση είτε όχι, επιβαρύνουν τον «πελάτη», ενώ σε περίπτωση, που διαπιστωθεί φθορά κακής χρήσης παύει η ισχύς της εγγύησής του.

Ζ. ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας που αφορά μόνο τη βασική συνδρομή για την σύνδεση και προβολή της επιχείρησης μέσω του PROothisi Local Market progressive web app «Basic» Βασικό Πακέτο ανέρχεται στο ποσό των 100€ (εκατό ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Στην άνω τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της σύνδεσης του Facebook page της επιχείρησης στο PROothisi Local Market, η φιλοξενία στους server της εταιρείας των απαιτούμενων κάθε φορά στοιχείων αναρτήσεων που πραγματοποιεί ο πελάτης, της υποστήριξης της ορθής εμφάνισης των επεξεργασμένων αναρτήσεων της εταιρείας στα μέσα που διαθέτει το PROothisi Local Market.
Στην άνω αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνεται παροχή τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσίες exclusive πακέτου ή το PROothisi Local Market in store), που τυχόν θα συμφωνηθούν μετά την υπογραφή του παρόντος, καθώς και όσα τυχόν έξοδα αναφέρονται ρητώς ανωτέρω ότι βαρύνουν τον «πελάτη».
Η συμφωνηθείσα αμοιβή συμφωνείται να καταβληθεί στην «εταιρεία» με τον κάτωθι τρόπο:
ολόκληρο το ποσό με την υπογραφή του παρόντος, ήτοι εν προκειμένω, ποσό 100€ (εκατό ευρώ).
Η καταβολή εκάστου χρηματικού ποσού θα αποδεικνύεται είτε με έγγραφη απόδειξη της «εταιρείας» είτε δια καταθέσεως σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό, αποκλειομένου ρητά κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμα και του όρκου και της ομολογίας.
Ρητά συμφωνείται ότι εάν τα συμβαλλόμενα μέρη με το παρόν συμφωνητικό ορίζουν μεγαλύτερη του ενός (1) έτους διάρκεια της μεταξύ τους σύμβασης παροχής υπηρεσιών ψηφιακής σήμανσης, η σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα και η αμοιβή για τα επόμενα του 1ου έτη, θα προκαταβάλλεται ολόκληρη με την έναρξη εκάστου έτους (μετά το 1ο).

Η. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρητά συμφωνείται ότι έκαστος των συμβαλλομένων δύναται να υπαναχωρήσει από την παρούσα ή να την καταγγείλει αζημίως, σε περίπτωση παραβιάσεως εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενού του των δια του παρόντος συμφωνηθέντων υποχρεώσεών του. Σε περίπτωση υπαναχώρησης του «πελάτη» ή εκ μέρους του καταγγελίας της παρούσας σύμβασης, μετά την υπογραφή του παρόντος, από λόγους μη αναγόμενους σε υπαιτιότητα της «εταιρείας», προκαταβολές ή χρηματικά ποσά, που τυχόν έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται.

 Θ. Ρητά συμφωνείται ότι και μετά το πέρας της μεταξύ της «εταιρείας» και του «πελάτη» συνεργασίας, η «εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί για δικούς της διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς την παρασχεθείσα στον «πελάτη» υπηρεσία ψηφιακής σήμανσης, που η ίδια η «εταιρεία» έχει παράξει και διαχειριστεί.

Ι. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 επόμ. ΚΠολΔ, ότι αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν συμφωνητικό είναι τα αρμόδια καθ’ ύλην δικαστήρια της έδρας της «εταιρείας», ήτοι το Ειρηνοδικείο Σικυώνος, για διαφορές υπαγόμενες στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου και το Μονομελές και Πολυμελές Πρωτοδικείο Κορίνθου, για διαφορές υπαγόμενες στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου.
Αυτά συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό, το οποίο, αφού διαβάσθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτό από τους συμβαλλομένους, υπογράφηκε από αυτούς σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία έλαβαν από ένα το κάθε συμβαλλόμενο μέρος.